(Strategische) HRM diensten


QuiEs maakt HRM weer flexibel

Mensen bepalen de maat

U besteedt veel aandacht aan klantoriëntatie, professionalisering en een efficiënte dienstverlening. Als de persoonlijke kwaliteiten en doelen van uw medewerkers zich bevinden in een perfecte balans met de kwaliteiten en doelen van uw organisatie, dan ligt de weg naar ontwikkeling open.

Complete en passende oplossingen

QuiEs biedt een compleet pakket aan diensten die kunnen bijdragen aan de maximale ontwikkeling van uw mensen. We doen dat vanuit een lange ervaring in de wereld van het wonen. Soms pakken we dat in de volle breedte aan en denken we met u mee over de koers die u wilt varen. Maar als u hulp nodig heeft bij de uitleg van de laatste ontwikkelingen in de CAO dan kan dat ook.

Om het nog makkelijker te maken is het mogelijk  HR diensten af te nemen inj de vorm van een HR Abonnement. Meer informatie hierover treft u onderaan de pagina aan.

Onze consultants bieden u naast ervaring en expertise ook een open, doelgerichte aanpak. QuiEs HRM is daarmee voor u de perfecte partner om uw Human Resource Management tot een succes te maken.

  • Functiewaardering
  • Het systeem
  • In de praktijk
  • Beoordelen en belonen
  • Competentiemanagement

Functiewaardering

Functiewaardering biedt u de basis om het salaris van alle functies binnen uw organisatie vast te stellen. Het is het startpunt om met medewerkers rond de tafel te gaan zitten waar het gaat om onder andere beoordelen en belonen en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Daarnaast is het een objectief middel om het arbeidsvoorwaardengesprek met een nieuwe medewerker aan te gaan.

Het systeem

Door gebruik te maken van het classificatiesysteem ontwikkelt u een duidelijk overzicht van de interne opbouw van uw organisatie. Voor het indelen van functies binnen een corporatie maken wij gebruik van het Handboek Functie-indeling Woondiensten. Het Handboek is onderdeel van de CAO Woondiensten.

In de praktijk

Uit ervaring blijkt dat iedere corporatie een voorkeursaanpak heeft bij het gebruik van het Handboek. QuiEs biedt daarom maatwerk bij het gebruik van het Handboek, u kiest wat u zelf wilt doen en wat u wilt uitbesteden. Binnen een traject staan wij altijd voor draagvlak en het blijven(d) werken in de praktijk van de nieuwe indeling van functies.

Wij kunnen u ondersteuning bieden bij:

  • De begeleiding van het proces functiewaardering.
  • Het beschrijven van nieuwe functies.
  • Het analyseren en indelen van functies.
  • De communicatie richting de verschillende gremia (medewerkers, leidinggevenden, ondernemingsraad) binnen uw organisatie.
  • Beoordelen en belonen

Sturen op resultaten

U hebt uw organisatie prima op orde, maar wilt meer sturing geven aan resultaten? U wilt met uw medewerkers heldere afspraken maken over wat u van hen verwacht. Tevens wilt u hen daarop ook aanspreken en uw medewerkers naar hun prestaties belonen. Dat is mogelijk als u gaat werken met beoordelings- en beloningsmanagement.

Doelgericht

De klant, de overheid of de toezichthouders confronteren uw organisatie met verantwoordingsvragen. Dit dwingt u oog te hebben voor resultaten. Wat zijn de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van uw organisatiedoelstellingen?

Daarom hebt u behoefte aan resultaatgericht managen. Resultaatgericht managen is breder dan alleen beoordelen en belonen. Beoordelings- en beloningsmanagement zijn wel belangrijke eerste stappen. Welke doelstellingen wil uw organisatie bereiken en welke inspanningen zijn daarvoor nodig? QuiEs ondersteunt u bij het hele proces.

Uw toekomstige corporatie

Corporaties ontwikkelen zich momenteel tot sterk klantgeoriënteerde, professionele en efficiënte dienstverleners. Deze ontwikkeling kan alleen worden vormgegeven als uw corporatie zich tijdig de kennis, vaardigheden en gedrag eigen maakt die onverbrekelijk met deze ambities zijn verbonden. Het is dus zaak bestaande kennis en vaardigheden in uw organisatie vast te houden en waar nodig verder te ontwikkelen.

Kennis, vaardigheden en gedrag zijn gekoppeld aan mensen. Als uw organisatie de optimale voorwaarden wil creëren voor de ontwikkeling van uw medewerkers, dan wilt u niets aan het toeval overlaten, maar dit structureel een plek geven in uw organisatie

QuiEs heeft een raamwerk ontwikkeld dat bestaat uit een duidelijke, inzichtelijke procesgang en een set van competenties: kennis, vaardigheden en gedragskenmerken. Daarmee kunnen wij samen met u ontdekken hoe u het beste persoonlijke ontwikkelingsplannen kunt gaan gebruiken. Wij vinden het van belang tot een werkelijke verankering van het werken met ontwikkelingsplannen in uw organisatie te komen. Om dit te bereiken moet de voortgang van de persoonlijke ontwikkelingsplannen verbonden worden met uw andere personeelsinstrumenten, zoals functiewaardering.


Screening

Integriteit staat hoog op de agenda binnen de sector. Niet zo vreemd gezien de gebeurtenissen en misstanden in de afgelopen jaren. Integriteit is een cruciaal thema bij de aanname van nieuw personeel of bij promotie. Tijdens het sollicitatiegesprek kan er al veel informatie geconstateerd en besproken worden, ook een verklaring omtrent gedrag kan bijdragen aan een selectie. Maar dan?

Hoe ziet het personeelsbeleid eruit inzake integriteit? Aan welke eisen dient de procedure en dienen medewerkers te voldoen? Welke mogelijkheden kunnen tijdens het aannametraject ingezet worden? Hoe hebben we de aannamefase geregeld in ons personeelsbeleid?

Screening van personeel is steeds vaker een vast onderdeel bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten. Het is van belang om te weten of de sollicitanten of personen die reeds binnen de organisatie werkzaam zijn, integer en betrouwbaar zijn. Screenen is een manier om te beoordelen  of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie en maakt een inschatting in hoeverre het risico van een integriteitbreuk aanwezig is.

Het nalaten van het onderzoeken van de integriteit van kandidaten heeft al veel schrijnende gevallen opgeleverd, denk daarbij aan interne fraude en imagoschade.

Hoewel screening kan overkomen als wantrouwen, beseft men zich over het algemeen in deze tijd en op het topmanagementniveau, dat het een waardevolle aanvulling op de procedure is. Screening bestaat uit een aantal administratieve- en persoonlijke onderdelen. Deze activiteiten besteedt QuiEs uit aan een onafhankelijke, gecertificeerde samenwerkingspartner.

#integriteit #dilemmatrainingen                                                           

eigen in ontwikkeling van mensen en organisaties
Esto QuiEs: "Je zult zijn wie je bent"