Vacatures

QuiEs maakt vacatures voor iedereen weer interessant!


 


Voorbeelden van functies waarin QuiEs nu en in het verleden succesvol heeft bemiddeld:

Lopende vacatures


Terug naar overzicht

03-04-2017

Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurdersraad - IJmuiden (ingevuld)

Wat we doen, doen we voor het woonplezier van onze huurders

Woningbedrijf Velsen is een onderneming die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoert. Zij staat voor het huisvesten van mensen een inkomen onder de inkomensgrens en voor kwetsbare groepen in de woonkernen van de gemeente Velsen. De zorg voor een leefbare omgeving hoort daarbij. Woningbedrijf Velsen (75 medewerkers), is een klantgerichte woningcorporatie die geworteld is in Velsen. De ontwikkelingen in Velsen en daarbuiten, de huidige en toekomstige huurders, de belanghebbenden, de financiële positie, het vastgoed en haar organisatie spelen een rol bij de invulling van de activiteiten en dienstverlening van Woningbedrijf Velsen.

Voor deze woningcorporatie zoeken wij, wegens het vertrek van een van de commissarissen, een

Lid van de Raad van Commissarissen

op voordracht van de Huurdersraad

De commissaris dient te beschikken over kennis van de zorgvastgoed, volkshuisvesting, zorg & leefbaarheid en dienstverlening. Gezien het feit dat deze functie op voordracht van de Huurdersraad is, wordt in het bijzonder gelet op de maatschappelijke betrokkenheid, sociale vaardigheden en het empatisch vermogen van de kandidaten. De commissaris is in staat te verbinden. Kennis van bij de lokale omgeving is een pré, aansluiting vinden en hebben met de klant is een must. Per februari 2017 is een nieuwe bestuurder aangetreden, de verder vormgeeft aan de Bedrijfsvisie welke in 2016 is vastgesteld http://www.wbvelsen.nl/wp-content/uploads/2017/04/Bedrijfsvisie-19-feb-2016-def-2.pdf
.

Governance structuur
Woningbedrijf Velsen is een stichting met een bestuur en een Raad van Commissarissen (RvC). De huidige RvC bestaat uit zes leden. Twee leden worden op voordracht van de huurders benoemd. De RvC kent een tweetal commissies, te weten:
• Auditcommissie
• Remuneratiecommissie

Profiel
De RvC heeft een profiel vastgesteld dat als basis dient voor de werving en selectie. Voor de specifieke functie-eisen verwijzen wij naar het profiel onderaan deze pagina.

Benoeming en remuneratie
Benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De vergoeding is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens, jaarverslag 2015.

Selectieprocedure
• De geschikte kandidaten worden in de weken 19, 20 en 21 van 2017 uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met QuiEs.
• De selectiegesprekken door de sollicitatiecommissie van de Huurdersraad en de Raad van Commissarissen, vinden op uitnodiging plaats op:
o 1e gesprekken: dinsdag 6 juni a.s.
o 2e gesprekken: maandag 12 juni a.s.
o 3e gesprekken: woensdag 14 juni a.s. ‘s avonds
De gesprekken vinden plaats op het kantoor van de Huurdersraad in IJmuiden.


• De voorgenomen benoeming zal plaatsvinden op 5 juli 2017. De fit-en-proper procedure volgt. Bij een positieve zienswijze van de Autoriteit Wonen, wordt de procedure voor 19 november geformaliseerd.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘’fit- en propertoets’’) van de beoogde kandidaten uit.

De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit Woningcorporaties. Meer informatie over de zienswijze en fit- en propertoets vindt u op de site van de Autoriteit Woningcorporaties https://www.ilent.nl/onderwerpen/autoriteitwoningcorporaties/goedkeuringen/informatie-voor-kandidaten.aspx
.
Een integriteitsverklaring, waaruit blijkt dat er geen belangenverstrengeling met Woningbedrijf Velsen aanwezig is, maakt daarom o.a. deel uit van de procedure.

Interesse
Uw reactie ontvangen wij graag voor 1 mei 2017 via c.reinders@estoquies.nl,
onder vermelding van “sollicitatie Lid RvC Woningbedrijf Velsen”. Heeft u aanvullende vragen kunt u deze per mail, zie hiervoor, stellen.


Meer informatie over de corporatie, de missie, visie en de Governance Structuur vindt u op de website van de corporatie, www.wbvelsen.nl


Profielschets samenstelling Raad van Commissarissen Woningbedrijf Velsen
maart 2017

Algemeen
De wijze waarop het interne toezicht bijdraagt aan het goed functioneren van Woningbedrijf Velsen en de maatschappelijke verankering van Woningbedrijf Velsen in de samenleving heeft de voortdurende aandacht van de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningbedrijf Velsen. Tegen deze achtergrond is een algemene profielschets opgesteld om vast te leggen over welke eigenschappen, vaardigheden en kennis leden van de RvC moeten beschikken. In de statuten en reglementen is het opstellen van een profielschets vastgelegd.

De profielschets biedt een kader voor de selectie en voordracht van leden van de RvC bij (her)benoeming. Hiernaast zijn de bepalingen uit de Woningwet Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en Governance Code van belang. Het gaat hierbij om de mogelijke onverenigbaarheden en competenties welke in deze profielschets niet herhaald worden.

De RvC vervult drie functies:
- Een werkgeversfunctie:
De RvC benoemt en ontslaat het bestuur, beoordeelt het functioneren van het bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.
- Een toezichtfunctie:
De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van het bestuur worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de onderneming. Omdat het toezicht vooral achteraf plaatsvindt, vormt een belangrijke taak van de RvC het bewaken van de kwaliteit van het management. Tevens is aan de RvC de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten.
- Een adviesfunctie:
De RvC geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval het bestuur bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen.

De RvC maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten en waakt over plaats en positie van de corporatie in de (lokale/regionale) samenleving. De blik is ‘naar buiten gericht’.
Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand functioneren, betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan de directeur bestuurder van het bedrijf.

De RvC is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Vanuit deze verantwoordelijkheid vindt hieronder, aansluitend op de vereisten vanuit vigerende wet en regelgeving, een vertaling plaats naar criteria en kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden, waaraan ieder lid van de RvC van Woningbedrijf Velsen moet voldoen. Dit is samengevat minimaal HBO denkniveau door ervaring en/of kennis bereikt, een onafhankelijke houding en ene kritische opstelling, een brede maatschappelijke interesse en een teamspeler. In de laatste paragraaf wordt nader ingegaan op de rol van de voorzitter van de RvC.

Tot slot streeft de RvC bij de haar samenstelling naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling als het gaat om persoonlijke eigenschappen als kennisgebieden.


1. Missie en visie van Woningbedrijf Velsen.
De missie betreft de identiteit van de organisatie. De visie betreft de strategische koers van de organisatie. Alle RvC leden kennen en onderschrijven de missie en visie van de corporatie.

De missie van Woningbedrijf Velsen luidt als volgt:
.
Wij zorgen voor passend wonen voor mensen met een inkomen onder de inkomensgrens en voor kwetsbare groepen in de woonkernen van Velsen. Voor onze huurders zijn we partners in ‘met plezier wonen’. Voor onze huurders maken we het verschil. Dat is zichtbaar in wat wij doen. Nu en in de toekomst.

Wij staan in de eerste plaats voor betaalbaarheid van wonen in Velsen en dat blijft zo. De komende jaren zorgen wij dat ons bezit wordt verjongd, verbeterd en meer kwaliteit en variatie kent. Wij blijven ons inzetten voor een prettig leefklimaat in buurten waar we bezit hebben. Tegelijkertijd maken we een serieuze slag in de servicegerichtheid aan de klant. Dat doen we met ons productaanbod en onze manier van werken.

In de bedrijfsvisie (‘Voor het woonplezier van onze huurders’ 2016) is de missie uitgewerkt en vertaald naar een strategische keuzen en opgaven voor de komende jaren. Daarmee is de strategische koers van Woningbedrijf Velsen uitgezet: de doelstellingen en opgaven vormen de leidraad om de klant écht centraal te stellen, voor het doen van investeringen op het gebied van wonen in Velsen (nieuwbouw, herstructurering, leefbaarheid en dienstverlening) en op de andere (maatschappelijke) activiteiten, waarbij Woningbedrijf Velsen actief en betrokken is. In 2017 worden de doelstellingen verder aangescherpt danwel herijkt.


2. Deskundigheid
Voor een evenwichtig samenstelde RvC wordt gestreefd naar kennis en ervaring op de verschillende maatschappelijke gebieden waarop de corporatie werkzaam is.

De RvC voorziet in de aanwezigheid van:
- deskundigheid op volkshuisvestingsgebied, zorg en leefbaarheid
- deskundigheid op financieel-economisch en administratief gebied bij voorkeur opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij een naar aard gelijke rechtspersonen
- deskundigheid op juridisch-fiscaal gebied
- deskundigheid op organisatiekundig gebied in de HRM-discipline
- deskundigheid op het gebied van project-, vastgoed- en gebiedsontwikkeling
- kennis en ervaring in het openbaar bestuur
- deskundigheid op het gebied van risicomanagement
- deskundigheid op het gebied van klant en dienstverlening.

Het opleidingsniveau van de leden is minimaal HBO (verkregen door opleiding en/of ervaring).


3. Onafhankelijkheid
Leden van de RvC treden onafhankelijk van belangen op. Van commissarissen wordt verwacht dat zij de eis van onafhankelijkheid expliciet onderschrijven. Dat geldt ook voor de commissarissen, die worden benoemd op voordracht van de Huurdersorganisatie of Ondernemingsraad.


De vereiste onafhankelijkheid wordt op verschillende niveaus ingevuld:
- onafhankelijkheid ten opzichte van de directeur-bestuurder,
- onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie
- onafhankelijkheid ten opzichte van de overige leden van de RvC,
- onafhankelijkheid van deelbelangen, ook indien het betreffende lid is benoemd op voordracht van de Huurdersorganisatie of Ondernemingsraad.


4. Kritische opstelling
In het verlengde van een onafhankelijke houding mag van leden van de RvC een kritische opstelling worden verwacht. De RvC houdt niet alleen toezicht, maar vervult ook een adviesfunctie naar de bestuurder. Om deze posities in te kunnen nemen is het nodig dat RvC-leden over voldoende kennis, ervaring en kwaliteit beschikken, evenals dat in de RvC voldoende adequate management- en bestuurlijke ervaring aanwezig is. Daarnaast dient sprake te zijn van (natuurlijke) senioriteit en overwicht. Leden van de RvC durven problemen aan de orde te stellen.

5. Maatschappelijke betrokkenheid
Gelet op het werkterrein van Woningbedrijf Velsen mag van de leden van de RvC een maatschappelijke betrokkenheid worden verwacht. Bovendien maakt de RvC als geheel ook deel uit van de sociale en maatschappelijke netwerken van Woningbedrijf Velsen. Er dient oog te zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op het (eigen) gebied van de volkshuisvesting, maar ook op andere, verwante terreinen.

Maatschappelijke betrokkenheid wordt afgeleid uit:
- de aanwezigheid van een brede belangstelling, voor zowel menselijke als zakelijke aspecten,
- het onderhouden van relaties met andere maatschappelijke/zakelijke sectoren
- het hebben van inzicht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


6. Collegiaal functioneren
De RvC is een collegiaal functionerend orgaan. De RvC leden zijn team-players. Het als eenheid optreden betekent:
- Besluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Als een eenheid van opvatting niet mogelijk blijkt, dan wordt het meerderheidsstandpunt doorslaggevend. Dit standpunt wordt als beslissing van de RvC naar buiten gebracht. Met andere woorden: leden van de RvC met een afwijkend standpunt zullen zich dan moeten neerleggen bij het meerderheidsbesluit.
- Belangrijk is het bereiken van een gezamenlijk standpunt en de bereidheid tot overeenstemming te komen. De inzet van de discussies in de RvC moet niet zijn het krijgen van het gelijk of het blijven vasthouden aan de eigen opvattingen.


7. Rol van de voorzitter
Het functioneren van de voorzitter is van groot belang voor het goed functioneren van de RvC . De voorzitter is de spil in het contact met de bestuurder en heeft daardoor in zekere zin altijd een zekere kennisvoorsprong. Dat mag niet leiden tot een situatie waarin zaken ‘voorbesproken’ aan de RvC worden gepresenteerd. Debat en meningsvorming vinden altijd in de RvC plaats. De voorzitter is eerst verantwoordelijke voor een goede samenwerking binnen de raad, voor een adequate agendering van de inhoudelijke onderwerpen en voor de wijze waarop de besprekingen plaatsvinden. De voorzitter ziet erop toe dat alle competenties die nodig zijn om de raad goed te laten functioneren ook daadwerkelijk beschikbaar zijn en worden ingezet.

Velsen, maart 2017
 WBV Profiel voor sites 6 april 2017.pdf


Terug naar overzicht


 • Financieel Manager Woningbouwverenging Compaen - Helmond

 • 2 Leden van de Raad van Commissarissen Arcade - Naaldwijk

 • Directeur bestuurder SallandWonen - Raalte

 • Commissaris(sen) SallandWonen - Raalte

 • Lid Raad van Commissarissen (op voordracht van Huurdersraad) Woningbedrijf Velsen - IJmuiden

 • Directeur-bestuurder Woonpalet - Zeewolde

 • Voorzitter Raad van Bestuur de Woonplaats - Enschede

 • Commissarissen - Lemmer

 • Manager bijzondere huisvesting - Rotterdam

 • Voorzitter Raad van Commissarissen – Hardenberg

 • Manager Vastgoed – Rijswijk

 • Voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen woningcorporatie – Den Haag

 • Voorzitter RvC woningcorporatie – Limburg

 • Manager Financiën woningcorporatie – Limburg

 • Directeur Vastgoedontwikkeling woningcorporatie – Limburg

 • Manager Bedrijfsvoering – Drenthe

 • Lid van de Raad van Toezicht – Brabant

 • Hoofd Wijk- en Klantbeheer woningcorporatie – Roosendaal

 • Directeur-bestuurder woningcorporatie – Rijswijk

 • Manager Bedrijfsdiensten en Manager Marketing & Ontwikkeling woningcorporatie – Weert

 • Leefbaarheidscoordinator – Lemmer

 • Directeur vestiging Wonen Venray woningcorporatie – Venray

 

eigen in ontwikkeling van mensen en organisaties
Esto QuiEs: "Je zult zijn wie je bent"